Algemene voorwaarden

De Klant leest en aanvaardt volgende Algemene Voorwaarden die onze praktijk hanteert: 

Contactgegevens:
PowrUp (commerciële benaming eigendom van Flow Consult BV)
Astridlaan 42/3
3550 Zolder
BTW: BE0727.578.984
E-mail: hello@powrup.be

Artikel 1.          TOEPASSING
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, consultaties, groepsconsultaties, producten, online webinars, trainingen en/of andere overeenkomsten met PowrUp, met uitsluiting van andere of tegengestelde voorwaarden tenzij er uitdrukkelijk een andersluidende overeenkomst tussen de Klant en PowrUp wordt opgemaakt.

Deze algemene voorwaarden kunnen gewijzigd worden door PowrUp, updates worden gepubliceerd op de website.

Het contact met PowrUp is strikt vertrouwelijk.

PowrUp beschermt uw persoonsgegevens. Elk contact met PowrUp is vertrouwelijk behalve wanneer dit uit de aard van de activiteit niet mogelijk zou zijn. Bij een groupsconsult/Webinar aanvaardt u dat u in groep aan een consultatie deelneemt.

De Klant erkent en aanvaardt de privacy policy van PowrUp. Deze privacy policy staat op de website van de praktijk.

Artikel 2.         AANBOD EN AANVAARDING
Een (digitaal) aanbod via enig kanaal op afstand (website, sociale media,..) is vrijblijvend, zolang de voorraad strekt en indicatief. PowrUp heeft steeds het recht om de tarieven en/of deze voorwaarden aan te passen. Wanneer u als Klant ingaat op het huidige aanbod of inschrijft, de voorwaarden accepteert en u vervolgens een bevestiging krijgt van PowrUp is dit bindend voor u.

PowrUp werkt samen met Partners die testen/onderzoeken aanbieden. De dienst van PowrUp bestaat en beperkt zich hiertoe deze testen te analyseren en informatie te bezorgen aan de Klant. Er worden geen medische claims gemaakt, noch mogen deze testen aangewend worden in een juridisch kader, het gebruik is louter voor informatieve doeleinden. De Klant wordt aangaande de testen zelf ook Klant van de Partners en gaat akkoord met hun voorwaarden, het kan zijn dat hiertoe bijkomende documenten moeten getekend worden.  De Klant verbindt er zich toe de instructies van deze testen en producten op een behoorlijke wijze te gebruiken en juiste en volledige informatie te bezorgen aan PowrUp.

U aanvaardt als Klant elektronische communicatie hieromtrent. Nabestellingen of bijkomende consultaties zijn hierin niet inbegrepen en gebeuren aan de geldende prijzen van het moment van de bestelling, tenzij anders overeengekomen. PowrUp is niet gehouden tot haar aanbod wanneer het aanbod, of een deel, een kennelijke materiële vergissing of fout bevat.

PowrUp behoudt zich het recht voor om een bestelling of een levering te weigeren of te annuleren ingeval van (i) een bestaand juridisch geschil met een Klant of, (ii) weigering van autorisatie van de betaling door het financieel organisme dat de betaling controleert of (iii) op grond van grondige reden of kennelijk misbruik van producten. In deze gevallen kan PowrUp op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden tenzij in het geval van bedrog of ernstige fout van PowrUp.

Gezien onze beperkte beschikbaarheden vragen we je afspraken goed in te plannen. Wanneer een afspraak toch wordt geannuleerd dient dit telefonisch ten laatste 24 uur op voorhand te gebeuren; Afspraken die niet tijdig geannuleerd worden, worden in rekening gebracht.

Voor de groepscoaching gelden specifieke regels, vermits je bij je inschrijving je plaats in de groep reserveert. Let op: je inschrijving is pas gegarandeerd na betaling. Bij annulatie (ook in geval van overmacht) voorzien we geen restitutie van het reeds betaalde bedrag. Je kan wel iemand anders in je plaats laten gaan of je inschrijven in een groep op een later moment. Voor een herboeking wordt een administratieve kost van € 20 aangerekend. Bij annulatie vanwege onze kant wordt het bedrag wel terug overgemaakt. Dit gebeurt echter uitzonderlijk. Een individueel traject kan dan een alternatief zijn.

Artikel 3.         PRIJS
De prijs is afhankelijk van het gekozen aanbod, product of dienst. De Klant kan steeds de actuele prijsopgave raadplegen op de website.  De weergegeven prijzen zijn in euro en inclusief BTW, de kosten worden tijdens de aankoopprocedure weergegeven.

Eventuele bijkomende bestellingen, diensten, producten of andere zullen apart worden aangegeven en worden aangerekend per uur of conform de geldende prijzen van het product of dienst.

Artikel 4.         BETALING
Al de facturen van PowrUp zijn netto contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel op de vervaldag zonder korting tenzij anders overeengekomen. De Klant aanvaardt dat PowrUp de facturen digitaal gaat versturen naar het opgegeven e-mailadres van de Klant.

De betaling gebeurt cash, via Payconiq of via overschrijving op voorhand. Betalingen gebeuren ten laatste vóór het consult plaatsvindt. Gespreide betaling is mogelijk voor het 6 maanden traject in samenspraak.

Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde schadevergoeding, interesten en kosten. PowrUp behoudt zich het recht voor ten allen tijde voorschotten (tot 100%) of tussentijdse prestaties aan de Klant aan te rekenen of bijkomende waarborgen te eisen aan de Klant.

Elke vertraging in de betaling door de Klant maakt alle verschuldigde sommen van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar en geeft PowrUp het recht verdere uitvoering van de prestaties op te schorten.

Bij overschrijding van de toegestane betaaltermijn, zal op de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest  van 12% per jaar vanaf de vervaldatum van de factuur verschuldigd zijn tot op het moment van algehele betaling. Bovendien wordt ieder op zijn vervaldag onbetaald gebleven bedrag ten titel van forfaitaire schadevergoeding van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 12% met een minimum van 150 euro zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Huidig artikel geldt onverminderd het recht van PowrUp om een hogere vergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

Elk protest dient per aangetekende brief aan PowrUp te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen en moet gemotiveerd de reden van het protest uiteenzetten. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de facturen definitief aanvaard en is volledige betaling verschuldigd. Het protest schorst de verbintenis van de Klant tot betaling niet. 

Artikel 5.         HERROEPINGSRECHT VOOR DE CONSUMENT
Diensten aangekocht bij PowrUp

Voor niet-consumenten is het herroepingsrecht in elk geval uitgesloten.

Bij een overeenkomst op afstand beschikt de Consument over een termijn van ten minste 14 dagen waarbinnen de overeenkomst, zonder betaling van andere kosten dan door de wet voorzien en zonder enige opgave van een motief kan herroepen. Pas op, een uitzondering kan van toepassing zijn, deze kan u raadplegen in volgende paragraaf.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de Consument PowrUp via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Consument kan hiervoor gebruik maken van volgend formulier:

“ Aan: hello@powrup.be

Aan: [adres], tel: [nummer], e-mail: [e-mail] :

Ik/wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen (*) : — besteld op / ontvangen op (*) — uw naam / namen: — Uw adres: — Uw handtekening (enkel wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.”

Gevolgen van de herroeping:

Als de Consument de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten onverwijld en ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht:

Dit herroepingsrecht geldt echter niet in de in art. VI 53 van het Wetboek Economisch Recht bepaalde gevallen.

De Consument kan het herroepingsrecht waarin Artikel VI. 47 Wetboek van Economisch Recht voorziet niet uitoefenen voor dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument en mits de Consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

Van zodra informatie downloadbaar is gesteld en de cursus/coaching/ info te bekijken is, aanvaardt de Klant dat de dienst is voltooid.

Diensten :  consultaties, workshops, groepscoaching, webinars, e-books … zijn dus uitgesloten van het herroepingsrecht eenmaal ze ter beschikking zijn gesteld.

De Klant beschikt bij online inschrijving op de diensten van PowrUp dus niet over een herroepingsrecht zoals bepaald in artikel VI.47 Wetboek Economisch Recht. De verkoop van een plaats binnen bijvoorbeeld een workshop/dienst/coaching gebeurt tevens steeds op naam of wordt onmiddellijk uitgevoerd en is aldus uitgesloten van herroepingsrecht.

Producten aangekocht bij PowrUp:

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: (a) als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren; (b) als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; (c) bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

In overeenstemming met artikel VI.53 van het Wetboek van economisch recht, kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor:

de levering van goederen die mogelijk snel bederven

de levering van verzegelde goederen die niet geretourneerd kunnen worden om hygiënische en gezondheidsredenen en die door de consument na levering zijn ontzegeld.

De Klant aanvaardt dat wanneer de verpakking van bijvoorbeeld voedingssupplementen werd opengemaakt deze niet kunnen worden geretourneerd.

In het kader van je begeleiding kan het mogelijk zijn dat tests worden afgenomen zodat een advies op maat kan worden geleverd (DNA-test, Microbioom).

Het herroepingsrecht is voor deze tests uitgesloten gezien de goederen niet geretourneerd kunnen worden om hygiënische en gezondheidsredenen. Bij retour moeten deze testen worden vernietigd. Deze testen kunnen enkel worden herroepen voor ze worden verzonden. Immers is dit deel van een dienst die reeds als voltooid kan worden beschouwd. De Klant aanvaardt dit punt.

De Kosten voor de retour vallen ten laste van de Klant

Bij het uitoefenen van het herroepingsrecht, zoals hierboven beschreven, engageert PowrUp zich om de aankoopprijs en de leveringskosten binnen de veertien (14) kalenderdagen, te tellen vanaf de dag waarop de klant bekend maakt dat hij wenst gebruik te maken van zijn herroepingsrecht.

De terugbetaling gebeurt volgens de regels opgesteld door het financieel organisme verantwoordelijk voor de door de koper gekozen betaalmethode.

In de mate van het mogelijke worden de producten teruggestuurd in de identieke staat waarin ze geleverd werden, zodat de wederverkoop mogelijk is (originele verpakking niet beschadigd), vergezeld met de bijsluiter en andere documentatie naar het hierboven vermelde adres, samen met de originele verkoopfactuur, waarvan de koper een kopie bewaard. De koper die gebruikt gemaakt heeft van zijn herroepingsrecht, retourneert de producten in de identieke staat waarin ze geleverd zijn, waardoor ze doorverkocht kunnen worden.

In het geval van misbruik van het herroepingsrecht behoudt PowrUp zich het recht voor volgende bestellingen van dezelfde koper te weigeren.

Artikel 6.         LEVERING
De modaliteiten en de kostprijs van de levering worden tijdens de bestelling getoond. PowrUp stelt alles in het werk om de bestellingen zo snel mogelijk te verzenden zodat ze aankomen binnen de verwachte levertermijn zoals getoond tijdens het bestelproces. De leveringstermijnen zijn echter niet bindend ten aanzien van PowrUp.

De overdracht van het risico van PowrUp naar de Klant gebeurt op het moment van levering. Elke bestelling wordt geleverd volgens de door de Klant gekozen leveringsmethode.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om op het moment van levering het pakket en het product te inspecteren en zijn eventuele opmerkingen of klachten zo snel mogelijk door te geven en eventueel het pakket te weigeren indien het mogelijk geopend werd of sporen van beschadiging vertoont.

Artikel 7.         EIGENDOMSVOORBEHOUD
De bestelde producten blijven eigendom van PowrUp tot volledige betaling van de aankoopprijs en de eventuele kosten.

Artikel 8.         AANSPRAKELIJKHEID
PowrUp heeft een inspanningsverbintenis ten aanzien van de Klant.  In het geval PowrUp zich niet zou kunnen beroepen op bovenstaande aansprakelijkheidsbeperking zal de aansprakelijkheid van PowrUp  beperkt zijn, ook in het kader van bescherming persoonsgegevens, tot de directe schade veroorzaakt door zware fout of bedrog en maximaal tot het bedrag van de dienst of het product.

PowrUp werkt mogelijk samen met Partners die testen/onderzoeken aanbieden. De dienst van PowrUp bestaat en beperkt zich hiertoe deze testen te analyseren en informatie te bezorgen aan de Klant. Er worden geen medische claims gemaakt, noch mogen deze testen aangewend worden in een juridisch kader, het gebruik is louter voor informatieve doeleinden. De Klant wordt dus aangaande de testen zelf ook Klant van de Partners en gaat akkoord met hun voorwaarden.  De Klant verbindt er zich toe de instructies van deze testen en producten op een behoorlijke wijze te gebruiken en juiste en volledige informatie te bezorgen aan PowrUp.

De Klant is volledig en bij uitsluiting verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen van het niet, onjuist of onvolledig invullen van gegevens en het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie door de Klant en/of andere te testen personen. De Klant is volledig en bij uitsluiting verantwoordelijk en aansprakelijk voor het juist en volledig informeren en verkrijgen van de toestemming van alle te testen personen of (ingeval van minderjarigen hun wettelijke vertegenwoordiger.

PowrUp  is niet verantwoordelijk voor eventuele technische gebreken in de verpakte producten of voor foute vermeldingen in de bijsluiter van de fabrikant.  PowrUp kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van allerlei aard die voortvloeit uit een slecht gebruik  van de gecommercialiseerde producten, noch voor mogelijke veranderingen in de producten, aangebracht door de fabrikanten of wanneer de Klant verkeerde informatie heeft meegedeeld of weggelaten.

Artikel 9.         WEBSITEDISCLAIMER
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd.

PowrUp levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal PowrUp de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. PowrUp kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

PowrUp geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

PowrUp kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

PowrUp verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Artikel 10.      INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN (geheimhouding, reputatie)
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, cursussen, powerpoints,  data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan PowrUp of rechthoudende derden.

De Klant zal geen schade aanbrengen aan de openbare reputatie van PowrUp. Partijen zullen ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te nemen. Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de overeenkomst en erna, tenzij anders overeengekomen.

Wanneer de Klant handelt in strijd met deze voorwaarden of onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan PowrUp dan is deze laatste gerechtigd de toegang te ontzeggen of diensten op te schorten, onverminderd de schadevergoeding die PowrUp hiervoor kan vorderen ten aanzien van de Klant.

Artikel 11       ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST
In geval van overlijden, faillissement, onbekwaamheid, kennelijk onvermogen, schorsing van betaling, reorganisatie, ontbinding, wijziging van firma of om het even welke grondige wijziging van de juridische toestand van de Klant of bij gebrek aan betaling van een enkele levering, het niet ter beschikking stellen van de geschikte materialen/informatie/gegevens binnen de termijn van 7 dagen na e-mail over de reeds opgelopen laattijdigheid of bij niet naleving van de bedongen bijzondere betaalvoorwaarden, behoudt PowrUp zich het recht voor, hetzij het contract van rechtswege als ontbonden te beschouwen, hetzij de leveringen te schorsen en/of verdere opdrachten stop te zetten. Dit zonder dat de Klant hiervoor enige vergoeding kan vorderen.

In voorkomend geval is de vergoeding verschuldigd zoals bepaald in vierde paragraaf van artikel 12 door de Klant, onverminderd het recht om een bijkomende schadevergoeding te vorderen. Het volstaat dat  PowrUp hiertoe zijn uitdrukkelijke wil te kennen geeft per aangetekende brief. Indien de coaching/diensten werden geschorst door PowrUp bepaalt PowrUp zelf wanneer zij de prestaties opnieuw aanvat, zonder hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. In elk geval kan PowrUp in de situaties zoals hierboven gemeld de onmiddellijke betaling eisen van alle verrichte prestaties en uitgaven. Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de Klant niet toegestaan om de hem ter beschikking gestelde ontwerpen/ontwikkelingen te gebruiken.

Wanneer PowrUp door de schorsing enigerlei schade lijdt (zowel rechtstreeks als onrechtstreeks), zal de Klant deze dienen te vergoeden.

Wanneer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt verbroken door de Klant, behalve in de situaties zoals beschreven in de voorwaarden hierboven, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties, bezette workshopplaats en de reeds aangekochte producten om de diensten uit te voeren, verhoogd met een schadevergoeding van 1/3 van de overeengekomen of regie- prijs van de geannuleerde bestelling bij wijze van minimale schadevergoeding. Reeds betaalde sommen kunnen in geen geval worden teruggevorderd.

Artikel 12.       NIETIGHEID EN OVERMACHT
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen PowrUp en de Klant in onderling overleg de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Wanneer PowrUp , wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de opdracht uit te voeren heeft PowrUp het recht om de opdracht te annuleren door een eenvoudige schriftelijke betekening aan de Klant. Reeds betaalde sommen kunnen in geen geval worden teruggevorderd tenzij dit kennelijk onredelijk zou zijn. PowrUp  zal in dat geval geen schadevergoeding aan de Klant verschuldigd zijn. Worden onder meer als geval van overmacht beschouwd: natuuromstandigheden, pandemie, lockdown, staking of lock-out, brand, overstroming, inbeslagname, embargo, hacking of algehele stroompanne, internet fall-out, tekort aan transportmiddelen, tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen (bv. als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, staking, …) en dit onafhankelijk van het feit of de overmacht zich voordoet bij PowrUp of bij één van haar toeleveranciers.

Artikel 13.       TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK
Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van PowrUp. De algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands, bij interpretatie van de aanwezige vertalingen heeft de Nederlandstalige versie steeds voorrang.

Voor alle geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie en uitvoering van deze overeenkomst en haar algemene (verkoops)voorwaarden zijn enkel volgende rechtbanken bevoegd, onverminderd het recht van PowrUp om het geschil voor de woonplaats van verwerende partij te brengen:

  • voor geschillen ≤ 1.860 euro: het vredegerecht van het tweede kanton te Hasselt;
  • voor geschillen ≥ 1.860 euro: de rechtbank van koophandel te Hasselt, indien verwerende partij een handelaar is en de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, indien verwerende partij een particulier is.

Er kan ook gekozen worden voor online geschillenbeslechting. Indien de Klant een consument is in de zin van het Wetboek Economisch Recht, zal de nationale bevoegde instantie van zijn keuze via het ‘Online Dispute Resolution Platform’ https://ec.europa.eu/consumers/odr bevoegd zijn.

Pin It on Pinterest